http://faerye.net/post/hypocrisy Comments on "Hypocrisy" - Faerye Net 2008-07-24T11:38:30+00:00